ИЗВЕШТАЈ СА 164. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 164. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

На 164. седници Градског већа Града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, чланови Већа разматрали су и усвојили 14 тачака дневног реда.

Између осталог, ту су две тачке које ће се наћи на скупштинском дневном реду Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулaције за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан и Предлог одлуке о утвђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора

Циљ Плана детаљне регулaције за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан је да се створе услови за изградњу и реконструкцију тако што ће се дефинисати правила уређења и грађења на водном и грађевинском земљишту, променити намена земљишта у складу са начином на који ће се користити, дефинисати површина јавне намене, дефинисати начин укрштања трасе канала са другим инфраструктурним системима и мрежама, дефинисати могућности парцелације и препарцелације, као и дефинисати и спроводити мера заштите природних и културних добара и животне средине.

Чланови Градског већа дали су сагласност на Одлуку о петим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор пошто су се, уградњом одговарајућих водомера у насељеном месту Телечка стекли услови да се наплата трошкова за воду не врши више паушално него на бази стварног утрошка, и то од 01.07.2019. године.

 

Оставите одговор

Close Menu