ОД ЈУЛА „ЧИСТОЋА“ ВРШИ УСЛУГУ ОДВОЖЕЊА ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА
ОД ЈУЛА „ЧИСТОЋА“ ВРШИ УСЛУГУ ОДВОЖЕЊА ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

Субвенционисана услуга сакупљања лешева домаћих животиња, крупне стоке (говеда, коњи, свиње, овце, козе и живина преко 30 кг тежине по грлу) се односи искључиво за физичка лица и регистроване индивидуалне пољопривредне произвођаче, евидентиране са ветеринарским контролним бројем у Централној бази података Управе за ветерину, као власници/држаоци животиња. У оквиру услуге преузимаће се само угинуле животиње од наведених физичких лица, уредно обележене ушним маркицама (говеда, овце, козе, свиње), односно микрочипом (коњи).

Субвенционисана услуга сакупљања лешева домаћих животиња се не односи на субјекте који поседују Решења о упису у Регистар објеката за држање и узгој животиња Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде код Управе за ветерину.

Информација о угинућу и захтев за преузимање се упућује надлежној служби ЈКП „Чистоће“ Сомбор, сваког радног дана и суботом од 8 до 14 часова, путем телефона 025/415-788 и 063/1199625. У захтеву се наводи име и презиме власника /држаоца стоке, број телефона, место и адреса, време угинућа, врста, оквирна тежина, број угинулих грла и друге значајне информације.

Власници, односно држаоци животиња се у случају угинућа морају стриктно придржавати члана 136 Закона о ветеринарству (Службени Гласник РС бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019), у коме се наводи:

„Забрањено је бацати лешеве животиња у реке или друге водене токове или одводе или их остављати на путевима, отвореном простору, у шумама или на другом месту“.

Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње надлежној ветеринарској станици. Пријава подразумева да је грло стоке предходно било регистровано у централној бази и прописано обележено. Након изласка на терен и констатовања угинућа власник угинуле животиње је дужан да од ветеринара добије записник – потврду о угинућу и упутницу за транспорт и одлагање леша. Трошкови услуге ветеринара сносе власници/држаоци животиња. Након тога власник угинуле животиње позива Централну базу зоохигијенске службе ЈКП „Чистоћа“ ради преузимања угинуле животиње.

Обавеза власника угинуле животиње пре доласка зоохигијенске службе је да исту допреми и одложи на чврсту подлогу, тако да је омогућен несметан прилаз специјализованог возила. У случају да власник угинуле животиње не поступи у свему према упутствима из овога става пре доласка зоохигијенске службе субвенционисана услуга се неће извршити , а трошкови изласка на терен падају на терет власника/држаоца животиња.

Када власник/држаоц посумња да је животиња угинула од заразне болести власник је дужан да случај без одлагања пријави ветеринару или ветеринарском инспектору, који узима патолошки материјал и шаље га на испитивање ради установљавања узрока угинућа.

Зоохигијенска служба је дужна да обезбеди превоз леша са места угинућа до објекта за преглед лешева, или сакупљање, прераду или уништење, као и да обезбеди дезинфекцију, возила и опреме након извршене услуге

Зоохигијенска служба ЈКП „Чистоћа“ је дужна да од тренутка пријема позива у року од 48 часова изађе на терен и изврши услугу.

Услуга сакупљања и одвожења лешева угинулих животиња ће се обављати почевши од 1. јула 2019. године сваког радног дана у периоду од 9 до 17 часова и суботом од 8 до 13 часова.

Услуга сакупљања, транспорт до ВУ „Протеинка“ и одлагање лешева угинулих животиња је бесплатна за сва физичка лица и индивидуалне пољопривредне произвођаче власнике/држаоце регистрованих грла крупне стоке, а који ову делатност обављају у својим домаћинствима.

Оквирни распоред прикупљања лешева угинулих животиња на територији Града Сомбора и насељених места:

ПОНЕДЕЉАК

Сомбор – Бачки Моноштор
Бачки Моноштор – Бездан
Бездан – Колут
Колут – Бачки Брег
Бачки Брег – Колут – Гаково
Гаково – Растина
Растина – Сомбор

УТОРАК

Сомбор – Месна заједница „Горња Варош“
Сомбор – Месна заједница „Гоге“
Приградска насеља укључујући и салаше (Ненадић, Обзир, Билић, Ранчево, Милчић, Чичови, Шапоње)

СРЕДА

Сомбор – Светозар Милетић
Светозар Милетић – Станишић
Станишић – Риђица
Риђица – Алекса Шантић
Алекса Шантић – Сомбор

ЧЕТВРТАК

Сомбор – Месна зајеница „Селенча“
Приградска насеља укључујући и салаше (Буковац, Централа, Лугово, Жарковац, Градина, Леније)

ПЕТАК

Сомбор – Чонопља
Чонопља – Кљајићево
Кљајићево – Телечка
Телечка – Стапар
Стапар – Дорослово
Дорослово – Сомбор

 

Оставите одговор

Close Menu