У ПРИПРЕМИ ЛАП ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ГРАДА СОМБОРА
У ПРИПРЕМИ ЛАП ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ГРАДА СОМБОРА

Радна група за израду локалне стратегије за родну равноправност почела је рад на припреми Локалног акционог плана за родну равноправност града Сомбора за период 2019-2020. године.

Локални акциони план намењен је локалној управи града Сомбора како би се имплементирала начела и обавезе преузете потписивањем Европске повеље за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, али и национални нормативни и стратешки оквир. Успостављање институционалног оквира, изградња капацитета, усвајање и примена процедура за родну процену политика и поштовање принципа једнаких могућности у јавним политикама на нивоу града су предуслови унапређења положаја жена и мушкараца и побољшање услова живота.

Значајан део циљева и активности је усмерен на успостављање институционалног оквира и систематских решења за увођење родне перспективе у локалне политике и активности институција, јавних предузећа и установа.

Други део је усмерен на решавање практичних потреба жена на локалном нивоу у сфери личног и професионалног развоја, безбедности и адекватног информисања.

Влада Републике Србије је 14. јануара 2016. године усвојила Националну стратегију за родну равноправност за период 2016-2020 године, која представља основни стратешки документ који је донет са циљем унапређивања родне равноправности. Закон о равноправности полова обавезује све локалне самоуправе да усвоје своје локалне акционе планове за родну равоправност с обзиром да је остварење родне равноправности једно од кључних питања развоја друштва и локалне заједнице, јер омогућава адекватно и потпуно коришћење, како мушких, тако и женских људских ресурса и доприноси квалитетнијем животу у локалној заједници.

 
Close Menu