ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ НЕ ЗАОБИЛАЗИ НИ СОМБОРСКЕ ШКОЛЕ
ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ НЕ ЗАОБИЛАЗИ НИ СОМБОРСКЕ ШКОЛЕ

Сомборској полицији прошле године пријављено 16 случајева вршњачког насиља, претпрошле 20, а 2016. године 24 случаја вршњачког насиља.

Вршњачко насиље све више узима маха у целој Србији. Малтене свакога дана у медијима се објави снимак бруталне туче ученика или малтретирања неког ђака од стране вршњака. На вршњачко насиље, нажалост, није имуна ниједна школа, па тако ни школе у Сомбору и околним местима.

Када до насиља у некој школи дође, надлежни морају поступати према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. То значи да најпре школски тимови за заштиту од насиља процењују ниво извршеног насиља и у складу са тим обавештавају школску управу, просветну инспекцију или надлежни центар за социјални рад. Полиција је део спољашње мреже заштите, што значи да се укључује онда када се процени да је извршено насиље трећег нивоа.

Према подацима Полицијске управе у Сомбору, прошле године пријављено је 16 случајева вршњачког насиља трећег нивоа, претпрошле 20, а 2016. године било је пријављено 24 случаја најтежег вршњачког насиља.

  • Под насиљем и злостављањем у школи подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог. Све чешће се појављује вршњачко насиље у школама, и то у свим облицима као: физичко, психичко (емоционално), социјално и електронско. Посебно скрећем пажњу да се услед убрзаног темпа живљења и сталног егзистенцијалног притиска код родитеља и просветних радника, као и због одсуства одговорног професионалног односа надлежних институција, појављује занемаривање и немарно поступање. То је, пре свега, пропуштање родитеља и наставника да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и развој. Свака школа је обавезна да формира тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Неопходна су активна и ревносна дежурства у школама, као и стварање климе у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања сваког појединца и заједнице у целини – објаснио је Борислав Станичков, руководилац Школске управе у Сомбору.

ИНТЕРВЕНЦИЈА НЕ СМЕ ИЗОСТАТИ

Једна од школа у којој се од почетка ове школске године појавило вршњачко насиље је Основна школа „Иво Лола Рибар“. Према речима Александре Миланко, педагога у овој школи, школски тим је одмах реаговао у складу са програмом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, који је саставни део годишњег плана рада школе.

  • Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити уче-ника од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. Школа је у обавези да ангажује надлеж-не огране када је у питању трећи ниво насиља (Центар за социјални рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Родитељи су дужни да сарађују са установом, учествују у заједничком планирању, осмишљавању и спровођењу превентивних активности. Такође, ученици који сматрају да трпе било какаво насиље се обраћају за помоћ дежурним наставницима, одељењским старешинама, стручној служби, особама од поверења. У зависности од нивоа насиља, активности предузима самостално одељењски старешина или у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором. У сарадњи са родитељима, организује се појачан васпитни надзор. Увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема, установа је дужна да интервенише – испричала је Александра Миланко.

Школска управа Сомбор пружа и стручну помоћ и подршку свим школама у спречавању насиља. Именован је координатор за превенцију насиља, који ургентно поступа, поготово код трећег нивоа сваког од облика насиља. Министарство просвете, науке и технолошког развоја санкционише пропусте, што се у последње време манифестује разрешењем директора установа, који не поступају у складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

  • На самом почетку школске 2019./20. године у неколико школа из надлежности Школске управе Сомбор појавило се вршњачко насиље. У оваквим случајевима одмах се предузимају све неопходне мере, али често накнадни агре-сивни медијски притисак оставља дубок емоцинални траг на децу и ученике. Због тога апелујем на све установе да благовремено предузимају све неопходне мере, како приликом превенције насиља, тако и приликом интервенције након уоченог насиља. Нажалост, образац понашања који се нуди у штампаним и електронским медијима, пре свега у тзв. „ријалитима“, доводи до нарушавања система хуманих вредности и културе понашања. За ове ружне и нецивилизоване појаве најбоља превенција и лек је свеобухватно просвећивање родитеља, наставника и ученика. Просвећен и информисан човек не обраћа пажњу на неукусне садржаје и сензационалистичке, лажне и неморалне, а профитабилне програме, који су присутни у потрошачком и нехуманом окружењу – навео је руководилац Школске управе Сомбор.

ПРЕВЕНЦИЈА ЈЕ НАЈВАЖНИЈА

Велика пажња данас се поклања настојањима да се догађаји у вези са вршњачким насиљем сведу на најмању меру. У складу са тим Министарство унутрашњих послова у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, већ трећу годину заредом реализује програм „Основи безбедности деце“, за ученике четвртог и шестог разреда свих основних школa у Републици Србији, у оквиру кога полицијски службеници између осталог држе предавања и на тему „Насиље као негативна друштвена појава“. Такође, од претходне школске године овај програм се реализује и за ученике првог разреда основних школа, а једна од тема је и „Заједно против насиља“.

  • Током школске 2018/2019. одржана су предавања за 4.069 ученика на којима су полицијски службеници кроз разговоре, предавања и презентације ученицима указали како да препознају насиље, како да се понашају да би избегли насиље и шта да ураде ако се неко према њима понаша насилно. Циљ је да се ђаци подстакну да разговарају о проблему насиља и начинима његовог решавања, као и да се појача њихово саосећање према вршњацима. Указујемо им то да се, у ситуацијама када имају неки проблем, увек обрате одраслима који су дужни да им помогну како би се проблем решио, а не да га решавају сами – рекао је Владимир Јовићевић, полицијски службеник Одељења криминалистичке полиције у Сомбору.